Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Ενεργών Πολιτών για το Δήμο της Βέροιας

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ « ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.    Εισαγωγή
Ποιοι είμαστε;
Πρωτοβουλία  Πολιτών, « ΕΝΕΡΓOI ΠΟΛΙΤEΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
για την Αλλαγή στο Δήμο Βέροιας.

Τι θέλουμε ; Βασικά σημεία Διακήρυξης Αρχών – Θέσεων – Στόχων,
Προγραμματικών κατευθύνσεων.

2.    Αρχές Λειτουργίας
Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας ;
Η Αυτοδιοίκηση, μια νέα αρχή για τους πολίτες, την πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον. Πολιτικές αρχές μας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η αποκέντρωση, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ισονομία, η κοινωνική και ατομική ευθύνη και η αειφορία.

Στόχος : οι αποφάσεις να παίρνονται από κάτω, από τους πολλούς και όχι από ένα πρόσωπο, δηλαδή το Δήμαρχο.

3.    Δομές – Λειτουργίες

Μέλη της Συμμαχίας, οι Κινήσεις Πολιτών, τα Δίκτυα, οι Πολίτες. Μέλη γίνονται εφόσον αποδέχονται τη Διακήρυξη, το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Λειτουργίας.
Βασικά λειτουργικά όργανα της Συμμαχίας είναι :
Η Γενική Συνέλευση των μελών, η επιτροπή συμπαράστασης των εκλεγμένων στη διοίκηση του Δήμου καθώς και οι  Θεματικές Γ.Σ. για την Οικονομία, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Συνοχή – Αλληλεγγύη, τον Πολιτισμό και όποια άλλα θέματα κριθεί σκόπιμο.
Στη Γενική Συνέλευση των μελών, πραγματοποιείται η σύνθεση Θεματικών προτάσεων.
Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών του Νοέμβρη 2010 και αφού έχουν εκλεγεί ο/η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι εκλεγμένοι αποτελούν το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο της Συμμαχίας.

Ο εκλεγμένος Δήμαρχος ή και δημοτικός σύμβουλος συνεπικουρείται από επιτροπή υποστήριξης, την οποία καλεί σε συνεδρία δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να καθορίζεται η στάση της παράταξης στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου. Αποφάσεις εντός της επιτροπή και του/των εκλεγμένου/ων οφείλουν να λαμβάνονται με απόλυτη συναίνεση. Αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τότε με απλή πλειοψηφία.

Η επιτροπή υποστήριξης απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας του οργανισμού που συνετέλεσε στην εκλογή ενός τουλάχιστον δημοτικού συμβούλου ώστε να υπάρχει ισομερής συμμετοχή και ισότητα των απόψεων που συνθέτουν την κίνηση πολιτών.

Η Γενική Συνέλευση των μελών της κίνησης πραγματοποιείται τουλάχιστον 1 φορά ανά δίμηνο εκτός εάν πρόκειται να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο κάποιο επείγον ή μείζον θέμα και το ζητήσουν τα 2/5 των μελών της Πρωτοβουλίας ή η επιτροπή υποστήριξης του Δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου.

Οι θεματικές ομάδες απαρτίζονται από τουλάχιστον 3 άτομα και έχουν ρόλο συμβουλευτικό και εισηγητικό τόσο προς τα εκλεγμένα μέλη της συμμαχίας όσο και προς τη Γενική Συνέλευση των μελών της.

Διαφάνεια, λογοδοσία, έλεγχος :
Στην περίπτωση που η Συμμαχία είναι πλειοψηφία στο Δήμο και στο πλαίσιο μιας διαδικασίας η οποία περιέχει τις φάσεις του σχεδιασμού - προγραμματισμού, του απολογισμού (σύγκριση στόχων – αποτελεσμάτων, εντοπισμός αποκλίσεων, ανάλυση αιτιών, διορθωτικές επιλογές), εντάσσονται και οι διαδικασίες λογοδοσίας και ελέγχου, τα κριτήρια επιβράβευσης για τις επιτυχίες και καταλογισμού ευθυνών για τις αποτυχίες κλπ.

Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες:

Ανακλητότητα
Οποιοδήποτε εκλεγμένο μέλος της συμμαχίας είναι ανακλητό εφόσον αποφασίσει για αυτό τα 3/5 των μελών της συμμαχίας, με αιτιολογημένη έκθεση.

Εναλλαγή
Οποιοδήποτε αιρετό μέλος της συμμαχίας σε οποιαδήποτε θέση εναλλάσσεται στη διάρκεια της θητείας του.

Μέσα ενημέρωσης, πληροφόρησης, επικοινωνίας.
Η συμμαχία κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για τη συμμετοχή, την πληροφόρηση, την επικοινωνία με στόχο την ενεργοποίηση όλων των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν.

Οικονομική αυτοτέλεια
Η αυτονομία της συμμαχίας από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές εξουσίας προϋποθέτει την οικονομική της αυτοτέλεια.

4.    Συμμετοχικός Προϋπολογισμός.
Η επικράτηση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας είχε ως αποτέλεσμα την έμφαση στην ιδιωτικοποίηση, την κατάργηση κρίσιμων ρυθμιστικών κανόνων και την ανεξέλεγκτη δράση των δυνάμεων της αγοράς, με αποτέλεσμα την πρόκληση παγκόσμιας κρίσης, οικονομικής, περιβαλλοντικής, επισιτιστικής, πολιτισμικής.
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός είναι μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην οποία οι (όχι αναγκαστικά ενταγμένοι εκ των προτέρων σε οργανώσεις) κάτοικοι της πόλης αποφασίζουν πώς να διαθέσουν μέρος του δημόσιου προϋπολογισμού, μέσα από συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, όπως τοπικές συνελεύσεις, προγραμματικές συσκέψεις κι ένα ευρύ φάσμα άλλων συμβάντων.


5.    Γνώση και συμμετοχή : Η Συμμαχία θέτει την Επιστήμη και η Τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, με συνεχή επιμόρφωση σε θέματα και διαδικασίες αυτοδιοίκησης.

6.    Η Συμμαχία επιδιώκει μια νέα «Εταιρική Σχέση» στο Δήμο, ανάμεσα στην Αυτοδιοίκηση, το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τις Κοινωνικές εκπροσωπήσεις, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα με στόχο :
    α. την Πράσινη Ανάπτυξη (τρεις ισότιμοι πυλώνες : οικονομική ανάπτυξη,     περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική δικαιοσύνη-συνοχή-αλληλεγγύη), όπου     η Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο,
β. την Κοινωνία και την Οικονομία της Γνώσης, όπου η πολλαπλασιαστική δυναμική της συλλογικότητας μπολιάζεται με την έμπνευση, την ευρηματικότητα και τη δημιουργικότητα της ελεύθερης προσωπικότητας.

7.    Η συμμαχία συναρθρώνει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία με  αμεσοδημοκρατικές μορφές. Εμπλουτίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, με τις Γενικές Συνελεύσεις. Στόχος η μετάβαση από το ισχύον μοντέλο, «από πάνω προς τα κάτω» σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με το αντίρροπό του, «από κάτω προς τα πάνω».

Ετικέτες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα